Pogoda:

Depułtycze Królewskie
Data: 2019-04-26 09:46:00

Temperatura: 21.9 ºC

Prędkość wiatru: 7.3 kt

Wilgotność: 48 %

Ciśnienie: 1014.7 hPa

Opady: 0.0 mm/h

Podstawa chmur: BRAK

Kwalifikacja pilotaż 2017

Kwalifikacja  na specjalizację pilotaż

dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn
PWSZ w Chełmie – 2017 R.

Harmonogram Postępowania Kwalifikacyjnego

Do 30 czerwca br. – składanie wymaganej dokumentacji przez zainteresowanych przystąpieniem do kwalifikacji na szkolenie lotnicze zgodnie z § 3 Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego PWSZ w Chełmie (CSI część lotnicza; pok. L4);

03 lipca br. godzina 900 – test z wiedzy ogólnej o lotnictwie (aula 113 ul. Pocztowa);

04 lipca br. godzina 900 – test z języka angielskiego (aula 113 ul. Pocztowa);

05 – 06 lipiec br. godzina 900 - rozmowy kwalifikacyjne *

07 lipiec br. – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej;

07 lipiec br. – ogłoszenie wyników;

10 lipiec br. – spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na specjalizację Pilotaż (godz. 9.00 CSI część lotnicza)

Zasady prowadzenia kwalifikacji

(wyciąg z Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego PWSZ w Chełmie)

1. Kwalifikacji dokonuje Komisja Kwalifikacyjna, powoływana przez Rektora Uczelni.

2. Do kwalifikacji na szkolenie personelu lotniczego w zakresie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy może przystąpić osoba:

1) posiadająca orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej;

2) posiadająca zaliczenie I i II semestru studiów, zgodnie z Regulaminem Studiów;

3) z dowolnego roku studiów pod warunkiem uzyskania zaliczenia danego roku studiów zgodnie z Regulaminem Studiów, uzupełnienia różnic programowych zgodnie
z planem studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz uzupełnienia na koszt własny szkolenia lotniczego do poziomu rocznika, na który ubiega się kandydat.

 1. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek osoby zainteresowanej, może podjąć decyzję o dopuszczeniu do kwalifikacji pomimo niespełniania warunków określonych w ust. 3, za wyjątkiem posiadania przez wnioskodawcę orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy pierwszej. Decyzja powinna określać zasady i termin uzupełnienia warunków określonych w ust. 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 2. 4. Osoba, która w ramach studiów realizowała praktyczne szkolenie lotnicze w PWSZ
  w Chełmie lub innej uczelni publicznej, finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa, oraz student – cudzoziemiec, odbywający studia w PWSZ w Chełmie na zasadach odpłatności, może przystąpić do kwalifikacji oraz uczestniczyć w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z niniejszym Regulaminem, wyłącznie na zasadach odpłatności.
 3. 5. Prowadzi się jedno wspólne postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy.
 4. 6. Kryteria kwalifikacji na szkolenie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy stanowią:

1) wynik z testu z wiedzy ogólnej o lotnictwie;

2) wynik z testu z języka angielskiego;

3) wynik rozmowy przeprowadzanej w języku angielskim;

4) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń określonych planem studiów
z ostatniego roku akademickiego/ostatnich dwóch semestrów, wyliczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń;

5) średnia arytmetyczna ocen z wychowania fizycznego z ostatniego roku akademickiego/ostatnich dwóch semestrów, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń;

6) rozmowa kwalifikacyjna;

7) osiągnięcia lotnicze.

7. Zasady oceniania podczas kwalifikacji na szkolenie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy:

1) test z wiedzy ogólnej o lotnictwie:

Ogólna wiedza o lotnictwie (%)

Ilość punktów

0%- 74%

0

75%-79%

1

80%-84%

2

85%-89%

3

90%-94%

4

95%-100%

5

2) test z języka angielskiego:

Test Język Angielski (%)

Ilość punktów

0%- 74%

0

75%-79%

1

80%-84%

2

85%-89%

3

90%-94%

4

95%-100%

5

3) rozmowa przeprowadzona w języku angielskim:

Średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków Komisji
w skali od 2 – 5, z możliwością przyznawania ocen połówkowych (
wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń)

Ilość punktów

2.0-3.49

0

3.5-3.99

0,5

4.0-4.19

1

4.20-4.39

1,5

4.40-4.59

2

4.60-4.79

2,5

4.80-5.00

3

4) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń:

Średnia ocen

Ilość punktów

3.00-3.99

0

4.00-4.19

1

4.20-4.39

2

4.40-4.59

3

4.60-4.79

4

4.80-5.00

5

5) średnia arytmetyczna ocen z wychowania fizycznego:

Średnia arytmetyczna ocen z wychowania fizycznego

Ilość punktów

3.00 - 3.99

0

4.00 - 4.49

1

4.50 - 5.00

2

6) rozmowa kwalifikacyjna:

Średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków Komisji
w skali od 2 – 5, z możliwością przyznawania ocen połówkowych (
wyliczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń)

Ilość punktów

2.0-3.49

0

3.5-3.99

0,5

4.0-4.19

1

4.20-4.39

1,5

4.40-4.59

2

4.60-4.79

2,5

4.80-5.00

3

7) osiągnięcia lotnicze:

Rodzaj osiągnięcia

Ilość punktów

Licencja PPL(A) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji pilota samolotowego PPL(A)

5

Licencja PPL(H) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji pilota samolotowego PPL(H)

5

Każde 25 godzin lotów po uzyskanej licencji PPL(A) albo PPL (H)

2 (nie więcej niż 4 pkt.)

Licencja szybowcowa SPL albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji SPL

2

Świadectwo kwalifikacji UACP albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do świadectwa kwalifikacji UACP

1

8. W przypadku uzyskania przez studentów jednakowej ilości punktów podczas kwalifikacji na szkolenie lotnicze, Komisja Kwalifikacyjna może ustalić dodatkowe kryteria oceny kandydatów (np. udział w zawodach lotniczych lub inne sukcesy lotnicze), przydzielając na ich podstawie dodatkowe punkty.

9. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tworzy się listę rankingową kandydatów ubiegających się o przyjęcie na szkolenie lotnicze. O przyjęciu kandydata na szkolenie decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego.

10. Na szkolenie Pilotaż śmigłowcowy zostaną przyjęte osoby, które w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskały najwyższą liczbę punków i w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego złożyły oświadczenie o wyborze szkolenia Pilotaż śmigłowcowy. Pozostali kandydaci, w ramach limitu miejsc, są przyjmowani na Pilotaż samolotowy.

11. Przyjęcie studenta na szkolenie Pilotaż samolotowy bądź na szkolenie Pilotaż śmigłowcowy jest równoznaczne z przyjęciem na specjalność oraz specjalizację, na której prowadzi się kształcenie Pilotaż samolotowy bądź Pilotaż śmigłowcowy.

Wykaz dokumentów

wszyscy kandydaci

 1. Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do procesu kwalifikacyjnego na szkolenie lotnicze;
 2. Kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2);
 3. Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej - oryginał, zgodne z Part MED.; opatrzony podpisem kandydata;

Kandydaci z doświadczeniem lotniczym

 1. Poświadczenie posiadanych licencji: PPL(A), PPL(H), UACP, SPL - oryginał do wglądu oraz kopia;
 2. Protokół z egzaminu praktycznego na PPL(A), PPL(H), UACP, SPL – oryginał do wglądu oraz kopia;
 3. Poświadczenie nalotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (PIC) po uzyskaniu licencji PPL(A)/ PPL(H) – książka pilota samolotowego/śmigłowego oryginał do wglądu oraz kopia;
 4. Poświadczenie posiadanych sukcesów lotniczych – oryginał do wglądu oraz kopia

Dokumenty do pobrania

Zakres materiałowy do egzaminów

 1. Test z ogólnej wiedzy o lotnictwie – czas 100 min (test jednokrotnego wyboru).

Zakres teoretyczny do PPL(A):

 • Prawo i przepisy lotnicze, procedury służb ruchu lotniczego;
 • Masa i wyważenie oraz osiągi i planowanie lotu;
 • Nawigacja i radionawigacja;
 • Meteorologia;
 • Procedury operacyjne;
 • Ogólna wiedza o samolocie;
 • Zasady lotu;
 • Łączność;
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia;
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów;
 • Podstawy historii lotnictwa.

 

 1. Test z języka angielskiego – czas 60 min./Rozmowa kwalifikacyjna

Lista zagadnień do egzaminu pisemnego z języka angielskiego:

 • Listening
 • Grammar/Vocabulary: Word Formation, Transformations, Filling the Gap
 • Reading

 

Lista zagadnień do egzaminu ustnego z języka angielskiego:

 • Sports and games (e.g. extreme sports, the importance of physical activity)
 • Travelling and tourism (e.g. interesting places to visit, reasons for travelling,)
 • Free time and holidays (e.g. ways of spending time, happiness)
 • Hobbies and interests (e.g. people’s hobbies, music)
 • Environmental and social problems (e.g. greenhouse effect, poverty, disability, role of family, terrorism)
 • Job (e.g. ideal job, skills)
 • Flying (e.g. organization, machines, dangerous situations, people)
 • General Aviation English ( routine, non-routine situations, airport and airfield infrastructure, aircraft construction)

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna:

 • Ogólna prezentacja sylwetki kandydata

* podział na grupy oraz szczegółowe terminy zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia kwalifikacji (tj. 04 lipca br.)

 

UWAGA!

Potwierdzenie zaliczenia semestru, wysokość średniej oraz ocena z wychowania fizycznego uzyskana przez kandydata zostanie przekazana do Komisji Kwalifikacyjnej bezpośrednio
z Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa.

Na egzaminy pisemne oraz ustne każdy student zobowiązany jest stawić się z ważną legitymacją studencką, którą należy okazać przed wejściem.

Podczas egzaminów pisemnych na salę nie można wnosić żadnych urządzeń elektronicznych (tj. telefonów, tabletów, iphonów, ipadów, kalkulatorów, zegarków itp.). Odzież wierzchnią tj. kurtki, marynarki należy zostawić w szatni, na salę nie wolno wnosić również plecaków oraz długopisów.

Studenci, którzy nie zastosują się do powyższych wytycznych zostaną usunięci z egzaminu.

 

joomla template
template joomla